Een stabiele 

toekomst voor iedereen

Onze Landgraafse wijken

zijn goed op orde

GBBL zet daarom in op de volgende zaken: doorstroming op de woningmarkt (een passende woning qua gezinssamenstelling, prijs en levensfase), denk daarbij aan bijvoorbeeld soepel lopende afgifte van bouwvergunningen, startersleningen, aangepaste woningen voor ouderen en aan voldoende levensloopbestendige woningen. Daarnaast ligt er een duidelijke focus op verkeersveiligheid én een betere infrastructuur. We zetten in op kwalitatief en goed onderhoud van het groen.

 

Je veilig voelen is van essentieel belang in onze wijken. Samen bouwen aan je wijk, elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Maar overlast moet makkelijk gemeld en snel aangepakt worden. Strenge maatregelen nemen waar nodig, maar ook door alternatieven te bieden zoals de hulp van o.a. politie, boa’s, jongerenwerkers en straatcoaches.

GBBL vindt het van groot belang dat we goed onderwijs kunnen blijven aanbieden in onze gemeente met, naast educatie, speciale aandacht voor gezondheid. Samenwerking is in deze de sleutel tot succes. GBBL heeft mede zorggedragen voor de realisatie van het nieuwe, energie neutrale Eijkhagencollege.

 

De afgelopen jaren heeft GBBL zicht sterk gemaakt voor de aanleg van de binnen- en buitenring, waardoor er weinig tot geen vrachtverkeer meer door de woonwijken hoeft. De randweg Abdissenbosch vormt nog een belangrijke toevoeging om het vrachtverkeer door de woonwijken verder terug te dringen. We blijven ons voor de realisatie van deze weg inzetten.

GBBL is klimaatbewust,

duurzaam duurt het langst

Wij willen, net als iedereen, graag dat de generaties die na ons komen ook kunnen genieten van onze prachtige planeet. Dat betekent dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Om de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te remmen, moeten we nog meer aan de slag met duurzame oplossingen en alternatieve energievoorzieningen.

 

GBBL ziet kansen in de verduurzaming van gebouwen en woningen en wil daarom werk maken van goede voorlichting over energieprojecten en het ondersteunen bij het kiezen van oplossingen die gaan helpen om op een andere manier energie vast te houden (bijvoorbeeld vloer-, muur- en dakisolaties). Hernieuwbare energie zien wij vooral beschikbaar komen in de vorm van elektriciteit. Grootschalige energieprojecten leggen beslag op onze kostbare openbare ruimte. GBBL staat open voor haalbare en betaalbare initiatieven die draagvlak hebben bij onze inwoners. Ook wil GBBL het gebruik van elektrisch aangedreven vervoersmiddelen stimuleren, zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren.

 

GBBL wil een scherpe focus aanbrengen op circulaire economie.
Het is en blijft belangrijk om zoveel mogelijk afvalstoffen te hergebruiken. Door zorgvuldig afval te blijven scheiden kunnen we ook op dit vlak een bijdrage blijven leveren. De afgelopen jaren heeft GBBL een grote bijdrage geleverd aan o.a. het zonnepanelenproject en de realisatie van de woonwijzerwinkel. Het Landgraafse zonnepanelenproject heeft inmiddels veel navolging gekregen in onze regio. Deze voorbeeldfunctie blijven we graag vervullen.

Vanuit eigen regie,

in goede samenwerking

Gelukkig kon GBBL, dankzij het vertrouwen en de actiebereidheid van de inwoners, een dappere poging doen om een gedwongen herindeling te voorkomen. Met succes! In 2018 kon Landgraaf bij de verkiezingen gewoon Landgraaf blijven.

 

Het is essentieel als toonaangevende gemeente in de regio je eigen identiteit te hebben én te houden. Wat je zelf het beste kan, moet je niet aan anderen overlaten. Dat geldt dus ook als het gaat over het besturen van ons eigen Landgraaf! Samenwerken in de regio heeft ons daarnaast diverse malen steun opgeleverd van de Provincie Limburg, het Rijk (regiodeal Parkstad) en de IBA Parkstad. Kortom: samenwerken loont.

 

Vanuit die eigen regie is het wel van belang om een goede samenwerking te hebben in Zuid- Limburg en in regio Parkstad in het bijzonder. Wat je samen beter kunt, moet je niet alleen willen doen. Denk hierbij aan het vergroten van regio-identiteit ten goede van economie, arbeidsmarkt, toerisme en recreatie of aan intergemeentelijke samenwerkingen om efficiënter en sneller paraat te kunnen staan voor onze inwoners.

 

En uiteraard houdt samenwerking niet op bij de grens. GBBL ziet veel voordelen om te blijven investeren in de samenwerking in de euregio en in het bijzonder met partnersteden Übach- Palenberg en Andrychow. Tot slot zal GBBL er alles aan doen om het bestaansrecht van Landgraaf te blijven behouden, onvoorwaardelijk!

Iedereen heeft talent,

maar hoe ontdek je deze?

GBBL wil zorgen voor een omgeving waarin iedereen de kans krijgt om zich op zijn of haar manier te ontwikkelen. GBBL ziet dat Landgraaf juist behoefte heeft aan allerlei soorten talent!

 

GBBL geeft om de inwoners van Landgraaf, te beginnen met de jeugd. Om te kunnen groeien, te ontdekken en te ontwikkelen is aanbod nodig. Aanbod om later zelfverzekerd een plek te vinden in onze Landgraafse samenleving. Daarom wil GBBL graag investeren in de mogelijkheden van onze jeugd én in de kracht van onze samenleving. Het behoud van goed onderwijs is daarom essentieel.

 

GBBL heeft positief bijgedragen aan Praktech, een werkplek waar jongeren en jongvolwassenen die op zoek zijn naar dat wat ze leuk vinden én waar ze goed in zijn dat in de praktijk uit kunnen proberen. Daarnaast is er het werkleerbedrijf waar leerlingen van niveau 1 en 2 van het MBO zich ontwikkelen door onder begeleiding veel ervaring op te doen in de praktijk en is er ook nog het Mens Ontwikkel Bedrijf. Hier wordt onderzocht welke kansen je naar de toekomst toe hebt en word je begeleid en geholpen om die kansen ook daadwerkelijk te grijpen.

 

Ook het aanbieden van jeugdzorg, bijstand en andere vormen van ondersteuning blijven wij steunen om te investeren in de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

Landgraaf kenmerkt zich door

haar toeristische hoogtepunten

Er is genoeg te beleven bij onze grote publiekstrekkers als Snowworld, Mondo Verde en Pinkpop. Onze hotels, campings, horeca en winkelcentra maken Landgraaf een plek waar je graag wil verblijven. We hebben prachtige natuur om heerlijk te wandelen of te fietsen en ook sportieve uitdagingen zoals de langste trap van Europa op de Wilhelminaberg. De beschikbaarheid van stedelijke voorzieningen en overal binnen 5 minuten prachtige natuur. Die combinatie blijft ijzersterk.

 

Ook Slot Schaesberg wordt steeds completer. Inmiddels beschikt het terrein over een smidse, een bakkerij, een kinderboerderij en een horecagelegenheid. Verder staat Landgraaf cultureel op de kaart met o.a. diverse muziekkorpsen, theatergroepen, schutterijen en mei-verenigingen. Zij laten onze gemeente bruisen met grote en kleine evenementen. Ook de cavemanrun en de trappenmarathon zijn de afgelopen jaren een waardevolle aanvulling voor onze evenementenkalender gebleken.

 

GBBL wil graag aansturen op een verbreding van aanbod, nieuwe evenementen die toeristisch en recreatief aanvullend zijn. We streven naar toevoeging van hoogwaardige verblijfsaccommodaties. Hiermee kunnen toeristen langer in onze prachtige gemeente verblijven en vaart ook de economie én het ondernemerschap in Landgraaf hier wel bij.

 

Landgraafse ondernemers in het MKB vormen al sinds jaar en dag de motor van onze lokale economie. In veel gevallen hebben deze ondernemers internationale netwerken en blijven ze lokaal geworteld. De verbondenheid tussen ondernemers en onze gemeente is cruciaal wanneer het gaat om arbeidsmarkt, innovatie en maatschappelijke binding met het bedrijfsleven. GBBL wil ook de komende periode inzetten op het optimaal blijven faciliteren van ondernemers. In kansen denken als een ondernemer iets wil is ook de houding die de gemeentelijke organisatie moet blijven aannemen.

 

GBBL blijft zich inzetten om onze winkelcentra aantrekkelijk te houden en leegstand te transformeren naar nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap.

Voor GBBL staat de

menselijke maat voorop

GBBL staat voor een sociaal beleid op het gebied van bijstandsuitkeringen. Een uitkering komt met rechten en plichten. Misbruik van regelingen keuren wij af. Fraude wordt bestreden. Daarbij moet wel de menselijke maat het uitgangspunt blijven. Toestanden zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire moeten worden voorkomen. GBBL heeft er o.a. op toegezien dat de gemeente de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire in Landgraaf heeft geholpen met de schulden.

 

Inwoners van Landgraaf die onverhoopt met schulden worden geconfronteerd, worden zo snel mogelijk geholpen bij het op orde krijgen van hun financiën. Hierbij ziet GBBL het liefst inzet op preventie en vroegsignalering. Daarbij wordt met zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties samengewerkt. De voorzieningenwijzer willen we de komende jaren nog nadrukkelijker inzetten om mensen met een smallere beurs te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor ondersteunings- of besparingsmogelijkheden.

 

Voor mensen met een laag inkomen zetten wij in op inkomensondersteunende regelingen. GBBL ziet erop toe dat de gemeente samen met Stichting Leergeld en het Stimuleringsfonds Sport en Cultuur ondersteuning blijft bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Elk kind uit elk gezin moet kunnen meedoen in Landgraaf!

 

GBBL vindt het heel belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor alle inwoners van Landgraaf. Gelukkig is Landgraaf een gemeente met prima voorzieningen en GBBL wil dat dit ook zo blijft. Landgraaf kent een dynamisch klimaat op allerlei gebied. Er is o.a. een sterke welzijnsorganisatie, een mooie bibliotheek, meerdere scoutings en voldoende seniorenontmoetingsruimtes, huiskamerprojecten en andere voorzieningen voor alle doelgroepen en leeftijdscategorieën in onze gemeente. Sporten kan op meerdere locaties in Landgraaf, zowel binnen als buiten.

 

Het Burgerhoes is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Jong en oud kunnen hier laagdrempelig met elkaar in contact komen en kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Gezondheidscentra zijn goed bereikbaar en er is in Landgraaf voldoende hoogwaardig aanbod. Ook heeft GBBL zich de afgelopen jaren hard ingezet om een nieuw zwembad te realiseren voor een sportervaring op hoog niveau in een energieneutraal gebouw.

Landgraaf is financieel gezond

en dat houden we zo

Dat betekent dat Landgraaf voldoende reserves (spaargeld) heeft om tegenvallers op te vangen. Dat betekent ook dat Landgraaf niet meer geld uitgeeft dan dat er binnen komt.

 

GBBL ziet er scherp op toe dat de uitgaven die gedaan worden optimaal ten gunste komen van de inwoners. Landgraaf heeft dit bijvoorbeeld goed laten zien in de coronacrisis. Door voldoende reserves heeft Landgraaf ondernemers kunnen ondersteunen. De incasso van bepaalde heffingen heeft de gemeente kunnen opschorten en ze heeft een regeling in het leven geroepen om schrijnende gevallen snel en effectief te kunnen helpen. Ook heeft GBBL erop toegezien dat er schuldhulpverlening mogelijk is gemaakt voor ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

 

Door te investeren in een efficiënt en creatief werkende gemeente wil GBBL zorgdragen voor vele kansrijke projecten voor de inwoners. Tevens zet GBBL sterk in op een minimale lastenstijging (inflatievolgend).

 

Tot slot heeft GBBL hard meegewerkt om van het Rijk een compensatie van in totaal 1,4 miljoen euro te krijgen m.b.t de uitvoering van de participatiewet en de tekortgeschoten beschikbaarstelling van het juiste budget door het Rijk over de jaren 2015 en 2016. Volgens GBBL biedt dit kansen om ook voor andere jaren bij het Rijk aan te sturen op compensatie.