Motie over duurzame energieopwekking

Zoals de wind waait…..? Hebben de raadsleden van GBBL een klap van de spreekwoordelijke (wind)molen gekregen?

Verre van zelfs, maar dat heeft enige uitleg nodig!
De motie over duurzame energieopwekking die onze fractie samen met vier andere partijen in de raadsvergadering van
6 juli 2023 heeft ingediend, heeft blijkbaar voor flink wat kritiek gezorgd.
Was die terecht? Wat hebben we nu echt voorgesteld en waarom?


Het zit als volgt: de fractie heeft het college gevraagd om nieuw onderzoek te (laten) doen naar mogelijkheden voor
duurzame energieopwekking die ten goede zouden moeten komen aan onze samenleving. Dit omdat de laatste jaren
het heel moeilijk is geworden voldoende energie in te kopen en omdat de prijzen voor inwoners en bedrijven
schrikbarend zijn gestegen.
Wie heeft er immers geen last van?


Kan onze gemeenteraad daar iets aan doen?
Niet rechtstreeks, maar we kunnen wel nadenken over nieuwe mogelijkheden om op duurzame wijze energie op te
wekken (en op te slaan) op een dergelijk manier dat de opbrengsten hiervan niet naar energiebedrijven gaat, maar
rechtstreeks ten goede komt van onze Landgraafse samenleving.
Daar gaat het in het beginsel om en daar wil GBBL “energie” in steken!


De woorden “windturbine” of “windmolen” komen in de motie helemaal niet voor.
Dat oppositiepartijen in de raad een beeld schetsen van een GBBL die haar standpunt van twee jaar geleden heeft
verlaten en nu voor grote molens en turbines zou zijn, is pertinent onjuist en zorgt voor een verkeerd beeld. Dat de
pers ook hier een kort artikel publiceert waaruit de lezer opmaakt dat we ineens voor grote molens of turbines zijn,
mag wel zo zijn maar is daarom nog niet waar.


Waar denken we aan dan?
• Bijvoorbeeld aan het mee investeren in projecten elders in ons land, dus mee investeren en ook meedelen in
de opbrengsten;
• Bijvoorbeeld aanhaken bij projecten in de Duitse grensstreek als daar winst valt te behalen
• Bijvoorbeeld opwekken van energie uit waterkracht in de Worm als dat interessant is;
• Bijvoorbeeld bekijken wat de mogelijkheden zijn van kleine opwekinstallaties die zelfs al op daken van
particuliere woningen kunnen worden geïnstalleerd en die al op de markt zijn.
• Bijvoorbeeld bekijken of het opzetten van een Parkstad-brede energiecentrale zinvol kan zijn


Dit onderzoek moet dus per definitie ook in kaart brengen wat de nadelen zijn van alle mogelijkheden, zodat er een
gedegen besluit genomen kan worden.
De wereld is namelijk aanzienlijk veranderd ten opzichte van pak ‘m beet twee jaar geleden.
En bij grote veranderingen hoort een gezonde houding van aanpassen. Dit onderzoek dient als leidraad in hoeverre we
als Landgraaf duurzaam kunnen aanpassen op veranderende omgeving op het gebied van energie.


Zijn dergelijke plannen dan allemaal haalbaar?
Dat weten we niet. Als we al vaste ideeën zouden hebben, hadden we geen onderzoek meer nodig.


En dan nog het verwijt dat natuur, milieu en landschap ineens niet meer belangrijk zouden zijn? Totale onzin.
Natuur, milieu en landschap zijn onmisbare pijlers onder een leefbaar Landgraaf. Dat beseft GBBL heel goed en daar
handelen we naar. Juist dáárom dit brede onderzoek door onafhankelijke experts!


Met vriendelijke groet,
Fractie Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf